W czasie zajęć organizowanych w ramach Klubu Świetlik, uczestnicy projektu zwiększali swoje zdolności artystyczne, rozwijali pasje. Z dużym powodzeniem nagrywali filmiki prezentujące nie tylko ich talent aktorski, ale również uczące wykorzystywania środków technologii cyfrowej.

obrazek świetlikaZapraszamy wszystkich uczestników od 16 listopada o godzinie 16:00 wznowione zostaną zajęcia w ramach Klubu Świetlik.

Do zobaczenia smile

Klub został utworzony w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu
z EFS wynosi: 37 670 zł.

 • Klub ma swoją siedzibę w Zespole Szkół nr 3 ul. Nowomiejska 21 we Włocławku.
 • Realizacja projektu Klubu Świetlik ma na celu wspierać procesy edukacyjne, rozwijać zaburzone funkcje poprzez pomoc w nauce, kształtowanie umiejętności m.in.
  w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwoju zdolności, talentów i pasji oraz zaprezentowaniu jak w bezpieczny i ciekawy sposób spędzać czas wolny.
  • Odbiorcami klubu są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 7 do zakończenia realizacji obowiązku nauki i  szkolnego
   z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zajęcia w Klubie odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w czasie niekolidującym z obowiązkiem szkolnym. W dni wolne od zajęć szkolnych mogą odbywać się  godzinach dopołudniowych. Szczegółowy harmonogram zajęć udostępnia opiekun klubu.
  • Grupa uczestników liczyć będzie 20 osób (12K 8M) podzielona na dwie mniejsze grupy po 10 osób.
  • Klub zakłada realizację celów:
   • wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
   • pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
   • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
   • kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
   • wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
   • zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów
    i zainteresowań.
  • W ramach Klubu realizowany będzie program rówieśniczy. Program polega na organizowaniu liderów/ doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach m. in.
   • edukacyjnej - (pomoc w nauce) - uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego;
   • działania o charakterze socjoterapeutycznym - (pomoc w zajęciach
    o charakterze socjoterapeutycznym) - promowaniu pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi;
   • profilaktycznej (pomoc w akcjach profilaktycznych) - promowaniu zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych;
   • mediacyjnej (pomoc w mediacjach) - rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w sytuacjach problemowych.

Regulamin rekrutacji do Klubu Świetlik > pobierz 
Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA/KANDYDATKI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz
Załącznik nr 2 - FORMULARZ REKRUTACYJNY OSOBY Z OTOCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz 
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz 
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIU OSOBY Z OTOCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU > pobierz
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY ZAGROŻONEJ UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM > pobierz 
REGULAMIN KLUBU ŚIETLIK > pobierz 
PROGRAM RÓWIEŚNICZY W PROJEKCIE "KLUB ŚWIETLIK" > pobierz