Kto może zostać uczniem SPP?

młodzież, która ukończyła szkołę podstawową, posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jak długo trwa nauka w naszej szkole?

Kształcenie przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

Jakie są cele SPP?

Kształcenie w naszej szkole ma na celu wyposażenie każdego ucznia w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 • mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb,
 • był zaradny w codziennym życiu,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego,
 • przestrzegał ogólnie przyjętych norm na równi z innymi, a jednocześnie zachował prawo do swojej inności,
 • rozumiał pracę jako celową aktywność na rzecz najbliższego środowiska społecznego.

Jak uczymy?

Proces nauczania odbywa się poprzez kształcenie ogólne, które umożliwia utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności i przysposobienie do pracy czyli zajęć, których celem jest osiągniecie przez uczniów niezbędnych umiejętności i nawyków związanych z czynnością pracy.

Co zapewniamy?

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami: gastronomicznymi, ślusarskimi, krawieckimi i nowoczesną pracownia komputerową przystosowaną dla uczniów SPP. Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona biblioteka szkolna, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia oraz stołówka.

Pomoc dla ucznia!

prowadzimy pomoc dla ucznia w zakresie: rewalidacji, logopedii, psychologii, rehabilitacji ruchowej, socjoterapii, dogoterapii, felinoterapii, hortiterapii

Uczniowie otrzymują:

bezpłatny dostęp do podręczników i pomocy dydaktycznych, podstawową opiekę medyczną, możliwość korzystania z obiadów dla uczniów będących w trudnych warunkach materialnych. 
dziewczęta spoza miasta mogą mieć zapewnioną opiekę całodobową w Internacie Sióstr Orionistek. Dla chłopców istnieje możliwość zakwaterowania na terenie Włocławka

Wsparcie ze strony pedagoga!

szkoła wspiera ucznia i rodzica także w zakresie: pomocy materialnej i finansowej (MOPR, GOPS), ubiegania się o rentę inwalidzką, dla uczniów którzy ukończyli 18 lat, ubiegania się o stypendium szkolne, ubiegania się o inne świadczenia socjalne.

Organizujemy różne wycieczki, wyjazdy, np. Zielona Szkoła, wyjścia do kina, teatru, muzeów, itp.
Nasza szkoła korzysta z funduszy unijnych do realizowania projektów dla młodzieży

Zasady rekrutacji - wymagane dokumenty

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • podanie o przyjęcie do SPP,
 • numer PESEL,
 • dwa zdjęcia.


Dokumenty należy złożyć osobiście na adres:
ul. Nowomiejska 21
87-800 Włocławek

kontakt telefoniczny

054 412 10 41