SZKOŁA PODSTAWOWA

Barbara Ossowicka – absolwentka pedagogiki UMK. Obejmuję pomocą pedagogiczną rodziców i dzieci uczestniczące w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i dzieci w Przedszkolu, oraz uczniów Szkoły Podstawowej. Biorę udział w zespołach planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Prowadzę działania wychowawcze i profilaktyczne. Współpracuję z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży. Prowadzę indywidualne i grupowe rozmowy, udzielając wsparcia w procesie wychowania i w trudnych sytuacjach życiowych, oraz kieruję do specjalistów lub instytucji służących dzieci i rodzinie. Wysłuchuję wszystkich życzliwie i z uwagą. Zapewniam dyskrecję.

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszam do kontaktu w godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00
 • Wtorek – 8:00 – 12:00
 • Środa – 8:00 – 12:30
 • Czwartek – 11:30 – 15:00
 • Piątek – 10:00 – 15:00

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 4-8)

Katarzyna Migdalska - Absolwentka WSP w Bydgoszczy na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, oligofrenopedagog, surdopedagog, socjoterapeutka. Wsparciem obejmuje uczniów, nauczycieli i rodziców w poziomie szkoły podstawowej klas IV-VIII. Wspomaga w pracy wychowawczo –profilaktycznej nauczycieli, służy wsparciem rodzicom i uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, wierząc, że o problemach należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc. 

 Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2023/2024 

 • Poniedziałek: 8.00 -13.00
 • Wtorek: 11.00-15.00
 • Środa: 8.00-13.00
 • Czwartek: 10.00-15.00
 • Piątek: 8.00-11.00

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Agnieszka Łukomska - w 2003 roku ukończyła studia wyższe na kierunku edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo oraz praca socjalna. Od września 2003 roku jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. W roku 2014 uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Od 2015 roku pełni funkcję pedagoga w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy. Zajmuje się między innymi diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów wychowawczych, udzielaniem pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych. Otacza opieka uczniów i ich najbliższych. Współpracuje z osobami i instytucjami niosącymi pomoc i wsparcie niepełnosprawnym. Pani Agnieszka ma bardzo dobry, pełen empatii kontakt z uczniami, którzy darzą ją zaufaniem i sympatią, dlatego drzwi od jej gabinetu są zawsze dla nich otwarte.

 Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

 • poniedziałek: 8:00 – 8:50; 9:40 – 14:00 
 • wtorek: 8:00 – 8:50; 10:30 – 11:30; 12:30 – 14:15
 • środa: 11:00 – 15:00
 • czwartek: 8:15 - 11:30
 • piątek: 12:15 – 15:00

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Joanna Kołodziej - absolwentka WSP Bydgoszcz, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Podejmuje działania wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne i terapeutyczne wynikające z przepisów prawa oświatowego, potrzeb i specyfiki szkoły oraz działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, instytucjami pozaszkolnymi w celu dostosowania wymagań edukacyjnych, mediowania i negocjowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

 • Poniedziałek 8.00-13.00
 • Wtorek 8.00-14.00
 • Środa 8.50-11.30; 12:15-13:00
 • Czwartek 9.00-14.15
 • Piątek 8.00-8.50,  10.30-12.00