Drodzy Rodzice!

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku. Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz skierowanie Urzędu Miasta Włocławek.
 • Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie, której dziecko i jego rodzina jest przyjmowane pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 • Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Ogólna ilość godzin opiera się na decyzji Prezydenta Miasta Włocławek, natomiast poszczególne ilości godzi danej terapii ustala zespół specjalistów wspomagających rozwój dziecka w porozumieniu z rodzicami, zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka.

Główne cele zajęć WWRD stanowią:

 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka.
 • Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.
 • Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
 • Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.
 • Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.
 • Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb.

Główne przesłanki naszej placówki w zakresie prowadzenia zajęć WWRD

OFERUJEMY:

 • Zajęcia na wysokim poziomie prowadzone przez wykwalifikowany zespół specjalistów, który wspomaga rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych.
 • Wielospecjalistyczną diagnozę rozwoju dziecka.
 • Wielospecjalistyczny, indywidualny program pracy z dzieckiem.
 • Wielospecjalistyczną terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Systematyczną ocenę postępów rozwoju dziecka.
 • Wspieranie rodziców, podnoszenie ich kompetencji w oddziaływaniach na dziecko, udzielanie instruktażu dotyczącego form pracy z dzieckiem, przekazywanie wskazówek i pomocy w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu pomocy edukacyjnych i niezbędnego sprzętu.
 • Szeroką bazę sprzętu i pomocy specjalistycznych.

ZAPEWNIAMY WSPÓŁPRACĘ Z:

 • psychologiem,
 • oligofrenopedagogiem,
 • terapeutą osób z autyzmem,
 • logopedą,
 • neurologopedą,
 • surdologopedą,
 • surdopedagogiem,
 • tyflopedagogiem,
 • dogoterapeutą,
 • rehabilitantem ruchowym,
 • terapeutą Integracji Sensorycznej,
 • terapeutą behawioralnym w zależności od potrzeb dziecka.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.