Kto może zostać naszym uczniem?

młodzież, która ukończyła szkołę podstawową, posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno? Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub będąca w normie intelektualnej, ale posiadająca orzeczenia o innym typie niepełnosprawności.

Jak długo trwa nauka w naszej szkole?

kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie do 18 roku życia, jednak mogą kontynuować naukę do 24 roku życia-zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

Jakie kierunki kształcenia oferujemy?

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci młodzież wg nowej podstawy programowej w trzyletnim cyklu nauki w następujących kierunkach:

W jaki sposób kończy się nauka w BSIS?

trzyletni cykl nauki kończy się obowiązkowym egzaminem zawodowym. Każdy absolwent, który zakończy egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje dyplom zawodowy i certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Co zapewniamy?

szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami: gastronomicznymi, ślusarskimi, krawieckimi, w których odbywają się zajęcia praktyczne oraz dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona biblioteka szkolna, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia oraz stołówka.

Pomoc dla ucznia!

prowadzimy pomoc dla ucznia w zakresie: rewalidacji,  logopedii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego.

Uczniowie otrzymują:

bezpłatny dostęp do podręczników i pomocy dydaktycznych, podstawową opiekę medyczną, możliwość korzystania z obiadów dla uczniów będących w trudnych warunkach materialnych. 

uczniowie spoza miasta mogą mieć zapewnioną opiekę całodobową w Internacie Sióstr Orionistek.

 Wsparcie ze strony pedagoga!

szkoła wspiera ucznia i rodzica także w zakresie: pomocy materialnej i finansowej (MOPS, GOPS), ubiegania się o rentę inwalidzką, dla uczniów którzy ukończyli 18 lat, ubiegania się o stypendium szkolne, ubiegania się o inne świadczenia socjalne.


Organizujemy różne wycieczki, wyjazdy, wyjścia do kina, teatru, muzeów, itp.
Nasza szkoła korzysta z funduszy unijnych do realizowania projektów dla młodzieży

 Zasady rekrutacji - wymagane dokumenty

  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu
  • podanie o przyjęcie do BSIS
  • zaświadczenie lekarskie (wydawane przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, a w przypadku zawodów: kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy fryzjera orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  • numer PESEL
  • dwa zdjęcia


Dokumenty należy złożyć osobiście na adres:
ul. Nowomiejska 21
87-800 Włocławek

kontakt telefoniczny

054 412 10 41

 


Wykonanie i montaż filmu: Barbara Czubakowska, Magdalena Psykowska, Agata Szulc

 


Wykonanie i montaż filmu: Maria Ciarka