INFORMACJE DLA RODZICÓW

Do zadań psychologa szkolnego należy:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Prowadzenie warsztatów psychologicznych integracyjnych, dotyczących problemów dorastania, relacji rówieśniczych.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru zawodu.
 7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Kilka słów o nas...

SZKOŁA PODSTAWOWA

Beata Płaczkiewicz – psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Wsparciem i opieką obejmuję dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców. Współpracuję z Zespołem ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajmuję się działalnością diagnostyczną, konsultacyjną, wspierającą. Biorę udział w pracach Zespołów nauczycieli i specjalistów, których zadaniem jest organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Współpracuję z nauczycielami w procesie wychowawczo-profilaktycznym, jak również z przedstawicielami instytucji zainteresowanych losami edukacyjnymi dzieci. Ponadto  prowadzę działalność naukową, wyrażoną w publikacjach naukowych w czasopismach oraz pracach zbiorowych, jak również uczestniczę czynnie w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych i popularnonaukowych. Wybrane publikacje:

Płaczkiewicz, B. (2016). Teoria społecznego uczenia się a wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 4, 129–137.

Płaczkiewicz, B. (2016). Zaburzenia psychosomatyczne a środowisko rodzinne. W: E. Chojnacka, J. Michalski (red.), Człowiek wobec współczesnych wyzwań kulturowych
(s. 45–54). Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Płaczkiewicz, B. (2017). Macierzyństwo walczące. Funkcjonowanie matek dzieci niepełnosprawnych. W: A. Celińska-Miszczuk, L.A. Wiśniewska (red.), Macierzyństwo. Szanse i ograniczenia (s. 146–162). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Płaczkiewicz, B. (2017). Psycholog w szkole – zadania, status i możliwości działania. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 8, 24–34.

Płaczkiewicz, B. (2019). Przekonania rodziców na temat edukacji integracyjnej, jej istoty, szans i ograniczeń. Szkoła Specjalna, 3, 217–229.

 

Plan pracy w roku szkolnym 2023/2024:

 • Poniedziałek  8.00-12.15, 13.15-14.00
 • Wtorek  9.00-10.30, 11.30-15.00
 • Środa  8.00-12.15, 13.15-14.00
 • Czwartek  8.00-11.00
 • Piątek  8.00-12.00

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

 Iwona Przybysz - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2002 roku wykorzystuje swoje kwalifikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła liczne szkolenia z psychoterapii głównie w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Nieustannie poszerza swoją wiedzę aby efektywnie pomagać ludziom. Współpracuje z różnymi instytucjami gdzie zajmuje się problemami dzieci, młodzieży i ich rodzin. Prywatnie bardzo lubi podróże, poznawanie nowych miejsc i interesujących osób.

Jako psycholog w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej zajmuje się działalnością diagnostyczną, konsultacyjną, psychoedukacją, profilaktyką, terapią. Bierze udział w zespołach planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracuje z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania. 

Plan pracy rok szkolny 2023/2024

 • poniedziałek: 11.00-15.00
 • wtorek: 08.00-13.00
 • środa: 12.00-15.00
 • czwartek: 08.00-13.00
 • piątek: 10.00-15.00

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, 
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 Agnieszka Budindorf  - psycholog. Na co dzień pracuję nad tym byś mógł czuć się jak najbezpieczniej w szkole i w życiu , byś rozwijał swoje umiejętności i zdolności.  Chętnie rozmawiam o dobrych emocjach, radosnych chwilach, lubię pozytywną energię i harmonię. Zapraszam także wtedy gdy życie nabiera smutnych barw, kiedy sensy się gubią a pozytywne chwile zdają się znikać z horyzontu.  Swą pracą staram się udowodnić, że szczęście należy się każdemu a jego osiągnięcie to często kwestia właściwego podejścia, mądrej rozmowy  czy wiedzy i pomocy doświadczonego fachowca. Pomagają mi w tym Twoi rodzice, wychowawcy i nauczyciele. Choć czasami może się zdarzyć, że Ty i ja współpracować będziemy nad tym, by nauczyć się z tej pomocy korzystać ? umieć  się porozumieć z nauczycielami albo rodzicami.

Plan pracy psychologa szkolnego: pobierz

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

 • poniedziałek: 9:30 – 15:30
 • wtorek: 12:00 – 15:00
 • środa: 11:00 – 15:00
 • czwartek: 9:00 – 13:20; 15:00 – 15:30
 • piątek: 7:00 – 11:00