Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kowalewska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 54 414 49 59 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku
 • Adres: ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 54 412 10 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny

Do 2-piętrowego budynku głównego szkoły prowadzi ogólnodostępne wejście znajdujące się od ul. Nowomiejskiej, prowadzą do niego schody oraz winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami uruchomiana na przycisk. Po wejściu do szkoły znajduje się dyżurka gdzie pracownik wpuszczając interesanta do budynku dowiaduje się z jaką sprawą przyszedł i kieruje go do odpowiedniego pomieszczenia, w którym może załatwić sprawę (w czasie trwania pandemii na teren budynku wpuszczani są tylko interesanci wcześniej umówieni). Gabinet dyrektora, sekretariat, pedagog, kierownik gospodarczy  dostępne są na parterze budynku. Inne wejścia znajdujące się w budynku otwierane są okazjonalnie.

Budynek przedszkola

Do budynku przedszkola  można przejść w/w budynkiem, ale również posiada ono osobne wejście znajdujące się od ul. Nowomiejskiej. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek BSIS i SPP

Do 1-piętrowego budynku BSIS i SPP prowadzi osobne wejście znajdujące się na zewnętrznym terenie szkoły. Wejście nie posiada schodów, ani windy. Od kwietnia 2021 roku wejście do BSIS i SPP będzie odbywało się wejściem głównego budynku (obecnie trwa budowa łącznika).

Informacje wspólne

W budynku głównym oraz w budynku BSIS i SPP (od kwietnia 2021 r.) dostępne są windy dla osób
z niepełnosprawnościami, które posiadają informację głosową i podpisy brajlowskie na przyciskach.

 • Na parterze budynku głównego znajduje się toaleta dostosowana dla uczniów
  z niepełnosprawnościami, w pozostałych budynkach nie ma toalet dostosowanych dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 • Przed głównym wejściem do budynku szkoły brak jest miejsc parkingowych. Parking dla samochodów osobowych znajduje się na terenie szkoły, a wjazd do niego znajduje się od ul. Witosa. Brak jest na nim wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynkach znajdują się znaki wykorzystywane w komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz powiększony druk dla osób słabowidzących.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza windami) ani oznaczeń kontrastowych.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
  i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku ZSnr3 we Włocławku nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.